Bei eis am Land hun se daat am Krich gemaach, fir d'Grompere-récolte futti ze maachen
(mir ware jo preisësch): a kiirzester Zäit sutz alles voll Kartoffelkäfer - noom Krich
sinn se 'rëm verschwonn...frot Är Grousselteren emol, ob sie deemols Gromperen haten!