ann deen heiten gesetzestext vum neie gesetz heleft nach weider an d'Katatatatastroph...